ຄວາມຈີງແລ້ວເວລາທີ່ເຮົາຂັບລົດ ເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ຫົນທາງຍາວໄກໃນຕ່າງແຂວງ ແຕ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງງຸດງິດໃຈກັບອາການເຈັບຫຼັງ, ເຈັບບ່າ ແລະ ເມື່ອຍແຂນ ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງລະວັງຫຼັງຂອງທ່ານໃຫ້ດີ.

ອາການເຈັບຫຼັງໃນລະຫວ່າງຂັບລົດ ເກີດຈາກການເຄັງຕືງຂອງກ້າມເນື້ອບໍລິເວນແຜ່ນຫຼັງເປັນເວລາດົນໃນທ່າເກົ່າ ເຖີງວ່າຕັ່ງຈະອອກແບບສຳລັບຫົວໃນການນັ່ງຂັບຂີ່ກໍ່ຕາມ ເພາະສ່ວນໂຄ້ງຂອງຫຼັງ, ສ່ວນແອວຈະໂຄ້ງກັບທິດຂະນະນັ່ງກ້າມເນື້ອຂອງບ່າ ທີ່ຖືກເຄັງຕືງຂື້ນ ເພື່ອຈັບພວງມາໄລຕະຫຼອດເວລາ ປະກອບກັບການເບີ່ງໄປທາງໜ້າເຮັດໃຫ້ສາຍຕາເກີດຄວາມເມື່ອຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ, ສົ່ງຜົນຕໍ່ອາການເຄັງຕືງຂອງກ້າມເນື້ອ, ເສັ້ນປະສາດຕ່າງໆ ກັບແຮງກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈາກຄວາມເລັ່ງໃນການເຄື່ອນທີ່, ແຮງດັນ ຫຼື ແຮງສັ່ນສະເທືອນຈາກພື້ນຫົນທາງ ແລະ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ຕີນຢຽບເບກ ແລະ ຄັນເລັ່ງ ທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ໃນການຊົງຕົວ ຄືກັນກັບເວລານັ່ງຕັ່ງປົກກະຕິ ນັ້ນຍີ່ງເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫຼັງຖືກເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ ລອງເຮັດຕາມວິທີແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບຫຼັງ ເວລາຂັບລົດ ໃຫ້ລະຫວ່າງທາງທີ່ຈະໄປເຖີງຈຸດໝາຍປາຍທາງແບບບໍ່ງຸດງິດ.

ວິທີແກ້ອາການເຈັບຫຼັງ ແລະ ເຈັບບ່າ

ຄວນນັ່ງໃຫ້ພໍດີລະຫວ່າງຄົນຂັບ ກັບໄລຍະຂາ ບໍ່ວ່າຈະໃກ້ ຫຼື ໄກ ຈາກພວງມາໄລໃຫ້ພໍດີກັບແຂນ, ຄວາມສູງຕໍ່າຂອງເບາະ, ຄວາມອ່ຽງຂອງເບາະພີງຫຼັງ, ແວ່ນສອງຂ້າງ ແລະ ແວ່ນທາງຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ສາຍຕາເບີ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢັບຫົວ ຫຼື ໂຍກຕົວ.

ຫຼັງການຂັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ຄວນພັກສາຍຕາ, ຍ່າງລົງໄປຢືດເສັ້ນສາຍ, ຍ່າງໄປມາ ຫຼື ຫາກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ່ຄວນຢືດຕົວ ຫຼື ເອນຫຼັງເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວແດ່.

ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ອຍທ່ານໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ການປ້ອງກັນທີ່ດີ ຄືການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫຼັງໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງບໍ່ເຄັງຕືງ.