ວັນທີ 16 ທັນວາ 2019ກົມສ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນສົມທົບກັບພະແນກການເງິນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ກອນແສງ ຄັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເພັດສະຫັວນ ມາລາບັນດິດ ຜູ້ຊີ້ນຳຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ຮອງຫົວໜ້າກົມສວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການເງິນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສວຍສາອາກອນ 5 ເມືອງ, ມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 230 ຄົນ.

ທ່ານ ເພັດສະຫັວນ ມາລາບັນດິດ ຜູ້ຊີ້ນຳຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ຮອງຫົວໜ້າກົມສວຍສາອາກອນກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສວຍສາອາກອນ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ປະຈຸບັນ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບ ງົບບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ III ໃນປີ 1995, ສະບັບເລກທີ 04/95/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1995. ຈາກນັ້ນ, ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ມີການປັບປຸງມາ 5 ຄັ້ງ ໃນປີ 2001, 2002, 2005, 2011 ແລະ ປີ 2015 ເປັນສະບັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ປະກອບມີ 11 ໝວດ ແລະ 100 ມາດຕາ ຊຶ່ງໄດ້ກວມເອົາປະເພດອາກອນ ເປັນຕົ້ນ ອາກອນ ຊົມໃຊ້, ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນມອບເໝົາ, ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ແຍກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ອອກເປັນກົດໝາຍສະເພາະ ໃນປີ 2006 ແລະປັບປຸງ 2 ຄັ້ງ ໃນປີ 2014 ແລະ 2018 (ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018).

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມການເກັບລາຍຮັບ, ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງ ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່່ເນື່ອງ ເພື່ອສະໜອງດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການດໍາ ເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມທີດຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິຮູບການເງີນຢ່າງຮອບດ້ານ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ດັດສົມລາຍໄດ້, ການຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ, ໃຫ້ນະໂຍບາຍທາງດ້ານອາກອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ດືງດູດການລົງທືນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີລາຍໄດ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.

ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ