ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄລຍະທີ 2 ທີ່ບ້ານ ແມດ, ບ້ານ ນາໂພ ແລະ ບ້ານ ໂນນນາຄູນ ເມືອງອຸທຸມພອນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານນາງ ຂັນທະລີ ສີລິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານນາງ ຫຼິງທອງ ແສງຕາວັນ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ນາງ ໂຮນລີ ແຄນຕູບາ ຕາງໜ້າອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ບັນດາເຈົ້າເມືອງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງຫຼິງທອງ ແສງຕາວັນ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານເປົ້າໝາຍວ່າ: ໂຄງການອາຫານທ່ຽງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຊີ້ບອກໂດຍລວມເຖິງຕົວຊີ້ວັດສິ່ງທ້າທາຍ ແຕ່ກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທີ່ຍັງເຫຼືອອີກສອງປີ ແມ່ນຈະໃຫ້ບັນລຸ ກ່ອນໂຄງການຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2021 ເຊິ່ງບົດສະເໜີຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນສິ່ງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ທີ່ຍັງຈຳກັດຍ້ອນ ປະຊາຊົນ ຫຼື ເມືອງເປົ້າໝາຍຍັງທຸກຍາກ ເຖິງຈະມີການແຕ່ງກິນເປັນປະຈຳ ແຕ່ຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ແກ້ໄຂເປັນຕົ້ນ ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນແມ່ນແຜນງານໃນ ມອບໂອນ ການປະສານງານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ລວມທັງຂະແໜງກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜ່ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທາງທີມງານໂຄງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄລຍະສອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 3 ບ້ານ ທີ່ປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ດີ ແລະ ບ້ານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ຢູ່ເມືອງອຸທຸມພອນໂດຍ ບ້ານແມດ ເປັນບ້ານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີຍ້ອນວ່າຄະນະພັດນາການສຶກສາຂັນບ້ານເຂັ້ມແຂງ ບວກກັບຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມສຸມທຸກສະຕິເຫລື່ອແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ເປັນບ້ານແບບຢ່າງໃນການລະດົມທືນ, ສ່ວນບ້ານນາໂພ ເປັນບ້ານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ບໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່ທີ່ຄວນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນກຳລັງມີ ການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີ ທີ່ຢາກຈະພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບ້ານໂນນນາຄູນ ເພື່ອຕິດຕາມການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ເດັກສາມາດອ່ານອອກຂຽນເປັນ ນີ້ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງບ້ານ, ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄູທີ່ມີຄວາມ ຫ້າວຫັ້ນ ສຸມໃສ່ການສຶກເຮັດໃຫ້ເດັກມີການອ່ານອອກຂຽນເປັນຢ່າງແນ່ນອນ ນີ້ເປັນສິ່ງຢືນຢັນວ່າເມືອເດັກນ້ອຍມີໂພຊະນາການທີ່ຄົບຖ້ວນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກ ຮຽນໄດ້ດີ, ຕັ້ງໃຈຮຽນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຕັດສິນໃຈສູງ ເພື່ອຢາກເຮັດໃຫ້ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໄດ້ດີທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານນາງ ຄໍນີເລຍ ເຊຈ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄລຍະທີ 2 ກໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການມອບ-ຮັບແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງ ອົງການບັນເທົາທຸກ ກາໂຕລິກ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສາມາດສືບຕໍ່ບາງອົງປະກອບຂອງອົງການ LEAPS II ໂດຍລັດຖະບານ ເຊິ່ງ ໂຄງການອາຫານໂລກ ໄດ້ມອບໂອນໃນຊຸດທຳອິດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ແລະ ຈະມອບໂອນໃນຊຸດທີ 2 900 ກວ່າ ໂຮງຮຽນໃນປີ 2021 ເຊິ່ງໄລຍະການມອບ-ຮັບໂຄງການ ແມ່ນຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງກະກຽມແຜນຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິກຈະກຳອີກ 6 ເດືອນ, ຈາກນັ້ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕ້ອງສືບຕໍ່ແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນຂອບເຂດທີ່ກຳລັງຈະປະຕິບັດ ວ່າຈະມີແຜນຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼື ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານທີ່ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອາຫານທ່ຽງ, ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃນຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບລະບົບການໂອນເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

Medialaos