ໂລກຊືມເສົ້າບໍ່ຄວນປະໄວ້ ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນໃນຂ່າວເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່ານັກສະແດງ ຫຼື ຄົນໃນວົງການບັນເທີງຈຳນວນຫຼາຍມັກປະສົບກັບພະຍາດນີ້ ຄົນທຳມະດາຄືພວກເຮົາສາມາດເປັນໄດ້ຄືກັນ ໂລກຊືມເສົ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະຊາດ ຫຼື ຜົນທີ່ມາຈາກວິວັດທະນາການ ໂລກຊືມເສົ້າສາມາດສະແດງອອກທາງອາລົມ ແລະ ປ່ຽນແປງຕາມອາລົມ ເຊີ່ງການມີອາລົມເສົ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖີງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການເຈັບເປັນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ.

ໂລກຊຶມເສົ້າກໍ່ຄືໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ

ການບໍ່ຍອມຮັບເອົາຕົນເອງເປັນໂລກຊືມເສົ້າຍີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່່າງກາຍຮ້າຍແຮງລົງກວ່າເກົ່າ ຍອມຮັບວ່າອາການຂອງພະຍາດນີ້ປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄວຂື້ນໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການຄົ້ນຄ້ວາໃດໆ ທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າໂລກຊືມເສົ້າແມ່ນໂລກຈິດ ຫຼື ໂລກທີ່ສາມາດປີ່ນປົວດ້ວຍຢາໄດ້.

ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈຜິດວ່າອາການໂລກຊືມເສົ້າເກີດຂື້ນຈາກຜູ້ທຸກຍາກ ເຊີ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເຫັນວ່າອາການຂອງໂລກຊືມເສົ້າເປັນສິ່ງທຳມະດາທີ່ຕ້ອງເກີດຂື້ນ.

ໂລກຊືມເສົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ ຄົນປົກກະຕິກາຍເປັນຄົນບໍ່ດີ ສຳລັບຄົນເຈັບປ່ວຍໂລກນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສົນໃຈຫຍັງ ບໍ່ກະຕືລືລົ້ນ ຖ້າຫາກວ່າອາການດັ່ງກ່າວຮ້າຍແຮງຂື້ນຈະເຮັດໃຫ້ຢ້ານກົວ ແລະ ວິຕົກກັງວົນ ເຊີ່ງເກີດຈາກການສູນເສຍອັນຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງປີ່ນປົວດ້ວຍການໃຊ້ຢາຈີ່ງສາມາດຫາຍດີໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຫາຍດີໝົດ ຕ້ອງໄດ້ປີ່ນປົວໂລກນີ້ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

 ການປິ່ນປົວໂລກຊືມເສົ້າ ໂດຍການປ່ຽນອາລົມຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ດີຂື້ນ

ໂລກຊືມເສົ້າແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ ດັ່ງນັ້ນການປີ່ນປົວຮັກຈຶ່ງຊ່ວຍປ່ຽນອາລົມຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ດີຂື້ນການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິຜົນນັ້ນແມ່ນການຜ່າຕັດ (Cingulotomy), ການຟັງເພັງ, ໃຫ້ຮ່າງກາຍຖືກແສງແດດ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການປິ່ນປົວເປັນກຸ່ມ.

ຄົນທີ່ສາມາດອົດທົນ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະຈາກອາການຂອງໂລກຊືມເສົ້າ ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຍອມແພ້ງ່າຍ ລົ້ມແລ້ວສາມາດລຸກເອງໄດ້.

ຄວາມກົດດັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິກັບຄົນທຸກຍາກ ເຊີ່ງສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ ຜູ້ທີ່ຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ ຄືຄົນທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ມັກຈະມີຊີວິດຢູ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ດີໄດ້.