ທະນາຄານໂລກ ສະໜັບສະໜູນທຶນວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ

0
202

ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ, ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາ ຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນ ຈໍານວນ 23 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (HANSA). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການປົກຄຸມຂອງບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາ, ພະແນກສາທາແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ກົມວິຊາການຕ່າງໆ ໃນກະຊວງສາທາ, ຊຶ່ງການສະໜອງທຶນແມ່ນ ອີງໃສ່ຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຜ່ານການກວດກາສົມທຽບ ໃສ່ມາດຕະຖານ ທີ່ກະຊວງສາທາວາງອອກ.

ໂຄງການນີ້, ຈະເພີ່ມຄວາມຍືນຍົງບັນດາແຜນງານສາທາລະນະສຸກ, ເຊິ່ງລວມທັງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການຊັກຢາກັນພະຍາດ, ວັນນະໂລກ ແລະ ການປ້ອງກັນເຊື້ອ ເອສໄອວີ, ໂດຍສະເພາະແນໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນບັນດາຕົວຊີ້ບອກດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງໂຄງການ HANSA ແມ່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ມີຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພື້່ນຖານພຽງພໍ ແລະ ການບັນຈຸພະນັກງານແພດຢູ່ບັນດາສຸກສາລາ, ພ້ອມທັງ ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈຳນວນລາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ.

ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ, ໂດຍຜ່ານໂຄງ ການນີ້, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງ ສາທາ ລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຊຶ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍຍົກລະດັບ ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຕັດວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ. ປະມານ 33% ຂອງເດັກທີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະໜັບສະໜູນ ວິທີການເຮັດວຽກແບບເປັນໜຶ່ງດຽວ ຂອງຫລາຍຂະແໜງ ການດ້ານໂພຊະນາການ, ຊຶ່ງເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສະພາບ ການຂາດສານອາ ຫານຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

 ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ຈໍານວນ 23 ລ້ານໂດລາ ຈາກສະມາຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ແລ້ວ. ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າເສີມຕື່ມ ຈໍານວນ 10 ລ້ານໂດລາ ແລະ 3 ລ້ານໂດລາ ຈາກກອງທຶນໂລກ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມກັນຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຫລາຍພາກສ່ວນ (IDFHP) ເພື່ອກ້າວໄປຫາການປົກຄຸມ ສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າຕາມລໍາດັບ, ໂດຍການອານຸມັດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບຽບ ການພາຍໃນ ຂອງທັງສອງກອງທຶນ. ລັດຖະ ບານປະເທດອົດສະຕາລີ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ່ຍສຸດໃນກອງທຶນຮ່ວມ IDFHP ແລະ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ແມ່ນມູນນິທິ ທ່ານ ບິລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເມລິດາ ເກສ (Bill and Melinda Gates) ແລະ ກາວີ ອາລາຍອັນ (Gavi Alliance).

ອົງການ IDA ຂອງທະນາຄານໂລກ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1960 ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ ທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ດອກເບ້ຍ 0% ສໍາລັບໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

Medialaos MMD