ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ປະຈຳດ່ານຈະກັ່ນກອງຜູ້ເດີນທາງທີ່ມາຈາກປະເທດ/ເຂດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ Covid-19 ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງວັດແທດອຸ່ນຫະພູມ. ຖ້າຜູ້ເດີນທາງໃດໜື່ງທີ່ມີໄຂ້ ຈະຖືກສອບຖາມເພື່ອວັດແທກອຸ່ນຫະພູມເພີ່ມເຕີມໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກປະຈຳດ່ານ.

ຖ້າທ່ານມີອາການໄອ, ເຈັບຄໍ, ນໍ້າມູກຍ້ອຍ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານແພດປະຈໍາດ່ານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານເດີນທາງມາແຕ່ປະເທດໃດແດ່ ເພື່ອຈະຊ່ວຍແນະນຳການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ປີ່ນປົວຢ່າງເໝາະສົມ.

ເມື່ອເດີນທາງມາຮອດ ສປປລາວ

ອາການຂອງພະຍາດ Covid-19 ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຫຼັງຈາກ 14 ວັນ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານສືບ ຕໍ່ປະຕິບັດເບີ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນອື່ນໆ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແນະນຳທ່ານໃຫ້ໝັ່ນຕິດຕາມອາການຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ວ່າມີໄຂ້, ໄອ, ເຈັບ ຄໍ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ ພາຍໃນ 14 ວັນ ຫຼັງເດີນທາງກັບຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍງານພະຍາດ Covid-19 ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາທ່ານໃຫ້ວັດແທກອຸ່ນຫະພູມທຸກມື້ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງອອກໄປຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.

ຖ້າທ່ານມີອາການໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ ກະລຸນາໂທສອບຖາມເບີໂທ 166 ຫຼື 020 5406 6777 ແລະ ຫຼີກລ້ຽງໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນອື່ນໆ ໃນຂະນະລໍຖ້າຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ.

ຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດເພື່ອຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີມີຄື:

  1. ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ຫຼື ເຈວລ້າງມືເປັນປະຈຳ.
  2. ເມື່ອທ່ານມີອາການໄອ ແລະ ຈາມ ຕ້ອງປິດປາກ ແລະ ດັງດ້ວຍເຈັ້ຍອານາໄມ ຫຼື ກົກແຂນຂອງທ່ານ, ຈາກນັ້ນຖີ້ມເຈັ້ຍອານາໄມລົງຖັງຂີ້ເຫຍື່ອທັນທີ.
  3. ຫຼີກລ້ຽງສຳຜັດກັບຄົນທີ່ມີອາການໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ.
  4. ຫຼີກລ້ຽງສຳຜັດກັບສັດທີ່ເຫົງາ ຫຼື ສັດບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕະຫຼາດສົດ. ຖ້າຈໍາເປັນແມ່ນຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງພາຍຫຼັງສຳຜັດສັດຕ່າງໆ.
  5. ຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ແອອັດ, ການສຳຜັດກັບບຸກຄົນອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ໄປໂຮງຮຽນ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.
  6. ຖ້າທ່ານມີອາການໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ, ຫຼື ທ່ານຕ້ອງເບີ່ງແຍງບຸກຄົນທີ່ມີອາການສະ ແດງອອກດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຕົນເອງຮູ້ວິທີການໃສ່ ແລະ ຖີ້ມຜ້າອັດປາກ-ດັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 166 ຫຼື 020 5406 6777 ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ,​ ສາມາດພົວພັນໄດ້ທັງພາສາລາວ,​ ຈີນ ແລະ ອັງກິດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ລາຍງານປະຫັວດການເດີນ