ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານເອງ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ເພື່ອສ່ວນລວມ, ໜັງສືພິມປະເທດລາວຂໍສະເໜີ ວິທີການຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຕົນເອງດັ່ງນີ້:

1. ວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ (ເຊົ້າ-ແລງ), ສັງເກດຕົນເອງວ່າມີການໄຂ້, ໄອ ຫລື ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອາການອື່ນໆ (ພ້ອມທັງຫມາຍໃສ່ຕາຕະລາງໃນການຕິດຕາມອາການ ແລະ ອຸນ ຫະພູມຮ່າງກາຍ).

2. ໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ (ເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ຫໍພັກ, ສະຖານທີ່ຈັດກຽມ ໄວ້) ເປັນ ເວລາ 14 ວັນ, ໃຫ້ມີຜູ້ສົ່ງອາຫານ ແລະ ນ້ໍາໃຫ້ ຢູ່ໜ້າຫ້ອງ.

3. ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປຂ້າງນອກ, ບໍ່ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ.

4. ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫ້ອງເປັນຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຈັດສັນບໍລິເວນພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຫ່າງຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຂອງປະປົນກັບຄົນອື່ນ.

5. ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງໃຫ້ຖ່າຍເທ.

6. ຫມັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນ້ໍາສະອາດ ຫລື ໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫລົ້າ ແຕ່ 70%-95%.

7. ຮັກສາມາລະຍາດໃນເວລາການໄອ ແລະ ຈາມ ໃຫ້ອັດປາກ ແລະ ດັງດ້ວຍກົກແຂນ ຫລື ໃຊ້ເຈ້ຍອະ ນາໄມ ແລະ ຖິ້ມເຈ້ຍອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທັນທີ.

8. ຖ້າວ່າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ມີ ໄຂ້, ໄອ ຫລື ມີບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈ ຫລື ມີຄວາມຕ້ອງການການບໍລິ ການທາງການແພດ ອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ໂທປຶກສາ ສາຍດ່ວນ 166 ຫລື +856 20 5406 6777 ພ້ອມທັງເລົ່າ ປະຫວັດການເດີນທາງມາແຕ່ເຂດສ່ຽງໃຫ້ທ່ານໝໍຢ່າງລະອຽດ.

9. ພາຍຫລັງຕິດຕາມຄົບກໍານົດ 14 ວັນ ແລະ ບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງ ແມ່ນສາມາດອອກໄປເຄື່ອນ ໄຫວດໍາເນີນວຽກປະຈໍາວັນຕາມປົກກະຕິ. ຜູ້ທີ່ຖືກການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຕົນເອງ (Self – quarantine) ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດ, ຝ່າຝືນບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ການບັນທຶກ ເເລະ ການຕິດຕາມອາການໃນ 14 ວັນ ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 14 ວັນ ແມ່ນສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ ຫລື ເດີນທາງມາແຕ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ຂັ້ນທີ 1: ກວດກາອຸນຫະພູມ ທຸກເຊົ້າ ແລະ ທຸກແລງ • ການວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື: ຫລັງກິນເຂົ້າ ຫລື ຫລັງການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນ ໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ 30 ນາທີ ແລະ ຖ້າວ່າໄດ້ກິນຢາລົດໄຂ້ໃຫ້ລໍຖ້າ 6 ຊົ່ວໂມງ. • ຖ້າວ່າ ມີໄຂ້ສູງ 37,5 ອົງສາເຊ(°C ) ສົມທົບກັບອາການໄອ, ຫາຍໃຈຍາກຕ້ອງໄດ້ຄິດວ່າ ສົງໄສຕິດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໂທຫາສາຍດ່ວນ 166 ຫລື +856 20 5406 6777 ພ້ອມເລົ່າປະຫວັດການເດີນທາງມາ ເເຕ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານ ໝໍຟັງຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມທັງອາການເຈັບປ່ວຍ.

ຂັ້ນທີ 2: ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຟັງຂໍ້ແນະນໍາຈາກແພດໝໍໃນເວລາທີ່ພະນັກງານສາທາລະນະ ສຸກ ຫາກມາຕິດຕາມການບັນທຶກອຸນຫະພູມ ແລະ ອາການພະຍາດຂອງທ່ານ.

Medialaos MMD