ໜ້າກາກທີ່ຫາຍາກ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຜ້າອັດດັງກໍ່ໄດ້ ແຖມຍັງຊັກໄດ້ແລ້ວເອົາມານຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຈັບເປັນ ຜ້າປິດປາກແມ່ນການປ້ອງກັນດີທີ່ສຸດ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຫຼົ້າ ສໍາລັບຂ້າເຊື້ອກ່ອນໃຊ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ໄປຫາຫຼາຍໆ ຄົນ ຖ້າຈະໄປແທ້ໆ ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ ເພື່ອຕົວເຮົາເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ.