ພາຍຫຼັງອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ມາຮອດວັນທີ 2 ເມສາ 2020 ກໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ປະກອບມີ 4 ມາດຕາຄື:

ມາດຕາ 01: ເຫັນດີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ມາດຕາ 02: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 03: ບັນດາກະຊວງ; ອົງການຂັ້ນສູນກາງ; ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 04: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

          ເພື່ອໃຫ້ກຳແໜ້ນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ນຳເອົາບາງມາດຕາກ່ຽວກັບມາດຕະການຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນຕໍຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ອອກນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ແລະ ເລື່ອນການຊຳລະພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ. ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານດັ່ງນີ້:

 1. ຕໍ່ເວລາການຊຳລະຄ່າທາງປີ 2020 ອອກໄປຈາກວັນທີ 31 ເມສາ ໄປຮອດ 30 ມິຖຸນາ 2020.
 2. ຕໍ່ເວລາການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ໄປຮອດວັນທີ 30 ເມສາ 2020.
 3. ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ມີລາຍຮັບຕໍ່າກ່ວາ 5 ລ້ານກີບ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ເລີ້ມແຕ່ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງກະຊວງການເງິນຈະມີຄຳແນະນຳສະເພາະຕື່ມອີກ.
 4. ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳປີ ແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 400 ລ້ານກີບ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ເລີ້ມແຕ່ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020.
 5. ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ທຸກປະເພດສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ກຽມພ້ອມ ເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
 6. ຫຼຸດບັນຫາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານກາງ ລົງຈາກ 4% ມາເປັນ 3%.
 7. ປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ້ມເມັດເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ.
 8. ອອກນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລື່ອນເວລາຊຳລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ, ສະໜອງເງິນກູ້ຮ່ວງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 9. ແຈ້ງການປັບຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງໃສ່ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ.
 10. ອອກຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 11. ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຈັດສັ່ງຊື້ອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ Covid-19 ໃຫ້ພຽງພໍ.
 12. ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກຄົວເຮືອນໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ.
 13. ໄດ້ມອບໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະການທາງດ້ານສະຫວັດດີການ ຕໍ່ແຮງງານ ຈາກການຢຸດຈ້າງງານ ໃນຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ເລື່ອນການຊຳລະຄ່າປະກັນສັງຄົມ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
 14. ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມກ້ວາງອອກໄປຕື່ມ.

ນັ້ນຄືບາງຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວເຮົາ.

ໂດຍ: ທິດດີ.