!! ວິທີເບິ່ງ “ນໍ້າດື່ມ” ທີ່ສະອາດແທ້ ຫຼື ບໍ່?

0
75

ການເລີ່ມຕົ້ນສຸຂະພາບທີ່ດີກໍ່ຄືການເລືອກນໍ້າດື່ມ ເພາະວ່າຖ້າທ່ານດື່ມນໍ້າບໍ່ສະອາດອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດໄດ້.

ການດື່ມນໍ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນສຸຂະພາບທີ່ດີ ເພາະຖ້າທ່ານເລືອກດື່ມນໍ້າທີ່ບໍ່ສະອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ຍ້ອນການນໍ້າດື່ມບໍ່ສະອາດ ຈື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຢ່າງ ຈາກພະຍາດຖອກທ້ອງຈົນເຖິງໂລກອະຫິວາ ສະນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່ານໍ້າທີ່ພວກເຮົາດື່ມມີຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບໍ່? ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດສອບນໍ້າດື່ມສະອາດ ຊື່ງມີວິທີຫັຍງແດ່? ເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້ເລີຍ.

ນໍ້າດື່ມໃນຕູ້ແຊ

ໄດ້ມີການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າດື່ມພົບວ່າຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ເໝາະສົມກັບການຊົມໃຊ້ 40,13 ເປີເຊັນແມ່ນນໍ້າປະປາ ສ່ວນນໍ້າໃນຕູ້ແຊ ແລະ ນໍ້າຖັງ 20 ລິດ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບເໝາະສົມກັບການບໍລິໂພກຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ບໍລິໂພກຄວນພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈພາຍນອກຂອງນໍ້າດື່ມໃນຕູ້ແຊວ່າຈະມີການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່?.

ກົດໃນນໍ້າ

ນໍ້າດື່ມທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈະມີກົດ ຫຼື ຖ່ານຫີນເລັກໜ້ອຍ ແລະ ມີການກຳນົດວ່າຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ 6,5 – 8.5 ເພື່ອສາມາດດື່ມໄດ້ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ.

ນໍ້າປະປາ

ການວັດແທກມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າປະປາທີ່ດື່ມໄດ້ ແມ່ນການຍົກສູງລະດັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າປະປາທີ່ມີຕົວຊີ້ວັດໃນການຕິດຕາມກວດກາເຖິງ 21 ຕົວຊີ້ວັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສານເຄມີ, ແບັດທີເລຍ, ກົດ ແລະ ອື່ນໆ… ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ບໍລິໂພກຄວນກວດສອບສະພາບຂອງຖັງເກັບນໍ້າ, ສາຍນໍ້າ, ກ໊ອກນໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ  ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນດຽວກັນ.