9 ວິທີແກ້ອາການນອນຫຼັບຍາກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼາຍໃນເວລານອນ
  2. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕືງຄຽດ
  3. ນອນໄວຂື້ນ
  4. ຫຼີ້ນໂຍຄະ
  5. ຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ
  6. ຫຼີກລ່ຽງການນອນຕອນສວຍ
  7. ບໍ່ເຮັດກິດຈະກຳໜັກໆ ກ່ອນນອນ
  8. ດື່ມນໍ້ານົມອຸ່ນໆ ກ່ອນນອນ
  9. ເລືອກໝອນ ແລະ ທ່ານອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ