• ຄົນເລືອດກຸ໊ບ O ເໝາະສຳລັບອາຫານທີ່ມີໂປຕີນສູງ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ ແລະ ຖົ່ວຕ່າງໆ ບວກກັບການອອກກຳລັງກາຍອີກດ້ວຍ.
  • ຄົນເລືອດກຸ໊ບ A ແມ່ນຄົນໃນກຸ໊ບເລືອດຍ່ອຍອາຫານປະເພດທາດແປ້ງໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ມີເລືອດກຸ໊ບນີ້ຄວນບໍລິໂພກອາຫານປະເພດເຂົ້າ, ຖົ່ວ ແລະ ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ແຕ່ກໍ່ຄວນກິນອາຫານປະເພດຊີ້ນນຳ.
  • ຄົນກຸ໊ບເລືອດ B ຄົນ ຄົນໃນກຸ໊ບເລືອດນີ້ມີລະບົບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດກິນຊີ້ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມຕ່າງໆ ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງແມ່ນເຂົ້າໜຽວ ແລະ ສາລີຖົ່ວຕ່າງໆ.
  • ຄົນກຸ໊ບເລືອດ AB ຄົນໃນກຸ໊ບເລືອດນີ້ບໍ່ຄວນກິນຊີ້ນ ແຕ່ຄວນກິນອາຫານທະເລແທນ.